Regulamentul Galei de excelenţă
„10 pentru Cluj – juniorii Clujului, speranţele cetăţii”
– ediţia a VIII-a, anul 2016 –

1. Înscrierea în concurs

Pot fi nominalizaţi tineri cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani, care au obţinut rezultate meritorii pe parcursul anului şcolar 2015-2016. Nominalizarea trebuie depusă la registratura instituţiei (str. Moţilor nr. 7) sau la sediile primăriilor de cartier, completând formularul de înscriere însoţit de următoarele documente, cu respectarea termenului limită de depunere a dosarelor:
– copie după actul de identitate (C.I. sau certificat de naştere),
– C.V. (model european),
– copii ale diplomelor obţinute,
– descrierea competiţiei la care a participat,
– recomandări din partea unor profesori/antrenori/experţi în domeniu,
– alte dovezi care să ateste excelenţa în domeniul pentru care este nominalizat.
Perioada de înscriere a participanţilor este 1 noiembrie – 23 noiembrie 2016. Data, ora şi locul premierii câştigătorilor vor fi anunţate ulterior.

2. Secţiunile Galei de excelenţă “10 pentru Cluj – juniorii Clujului, speranţele cetăţii”:
Secţiunea A: elevi de liceu;
Secţiunea B: elevi din ciclul gimnazial;
Secţiunea C: elevi din ciclul primar;
Secţiunea D – „Prichindeii cetăţii”: copii din ciclul preşcolar din cadrul grădiniţelor de stat şi particulare.

3. Categoriile la care pot fi nominalizaţi elevii pentru secţiunea A şi B:
Ambasador pentru Cluj – pentru cei care au făcut Clujul cunoscut în lume, prin activitatea desfăşurată în anul şcolar 2015-2016;
Social – pentru contribuţia la binele comunităţii;
Arte, ansambluri – pentru rezultatele obţinute în echipă, la balet, muzică, teatru, film, pictură, sculptură, fotografie etc.;
Arte, individual – pentru rezultatele obţinute la balet, muzică, teatru, film, literatură, pictură, sculptură, fotografie etc.;
Sport de echipă – pentru rezultatele obţinute la nivel naţional şi internaţional;
Sport individual – pentru rezultatele individuale obţinute;
IT – pentru rezultatele obţinute în domeniul IT;
Ştiinţe – pentru rezultatele obţinute la matematică, fizică, chimie, biologie, limba şi literatura română, limbi străine etc.;
Mediu – pentru dezvoltarea unor proiecte în domeniul protecţiei mediului, ecologiei etc.;
Inovaţie – pentru realizări deosebite în domeniul cultural, artistic, tehnic, antreprenorial etc.
În acest an, la categoria „Inovaţie” se pot depune dosare pentru realizări ale elevilor în mai multe domenii de activitate, după cum s-a precizat mai sus.
„Profesorul anului” este acordat unui cadru didactic pentru cele mai bune rezultate obţinute pe plan profesional în anul trecut şcolar 2015-2016.

4. Categoriile la care pot fi nominalizaţi elevii pentru Secţiunea C (elevi cu vârsta cuprinsă între 6 – 10 ani, ciclul primar):
Ambasador pentru Cluj – pentru cei care au făcut cunoscut Clujul în lume, prin activitatea desfăşurată în anul şcolar 2015-2016.
Social – pentru implicarea în acţiuni de responsabilitate socială.
Arte, ansambluri – pentru rezultatele obţinute în muzică, teatru, film, pictură, sculptură, fotografie etc.
Arte, individual – pentru rezultatele obţinute la balet, muzică, teatru, film, literatură, pictură, sculptură, fotografie etc.
Sport de echipă – pentru rezultatele obţinute la nivel naţional şi internaţional.
Sport individual – pentru rezultatele individuale obţinute.
Ştiinţe – pentru rezultatele obţinute la matematică, fizică, chimie, biologie etc.

5. La secţiunea D – “Prichindeii cetăţii” se pot înscrie: copii preşcolari din cadrul grădiniţelor de stat şi particulare, care au obţinut rezultate deosebite în domeniul artei (desen, muzică, dans, sport etc.) sau în alte domenii de activitate.

6. Criteriile de premiere ale elevilor sunt următoarele:
– relevanţa premiului obţinut de elev la categoria la care este nominalizat;
– originalitatea adusă la dezvoltarea domeniului în care s-a ilustrat;
– contribuţia adusă la creşterea prestigiului sau notorietăţii oraşului;
– contribuţia în medalii adusă de sportiv/sportivi în competiţiile naţionale, internaţionale pentru disciplinele sportive individuale/grup;
– preocupări relevante în activitatea şcolară şi în comunitate;
– excelenţa în domenii de activitate noi, novatoare.

7. Nominalizarea poate să fie făcută de profesori, antrenori, părinţi sau orice altă persoană care cunoaşte activitatea tânărului nominalizat. Data limită de depunere a dosarelor este 23 noiembrie 2016. Dosarele pot fi depuse în următoarele locaţii ale registraturii: Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni (registratura generală, str. Moţilor nr. 7), Primăria Mănăştur (str. Ion Meşter nr. 10), Primăria Mărăşti (str. Fabricii nr. 4), Primăria Iris (Piaţa Karl Liebknecht nr. 7-8), Primăria Someşeni (str. Traian Vuia nr. 41), Primăria Grigorescu (str. Alexandru Vlahuţă nr. 46-47), Primăria Zorilor (str. Pasteur nr. 60).
Important: Dosarele depuse după această dată nu sunt considerate eligibile. La dosar se vor depune doar copii ale actelor doveditoare, nu originale. Documentele depuse nu se mai restituie.

8. Jurizarea dosarelor va fi făcută de către o comisie care va cuprinde reprezentanţi ai mediului universitar, ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, specialişti în domeniul sau categoria nominalizate, reprezentanţi ai ONG-urilor şi reprezentanţi ai sponsorilor.

9. Alte criterii pentru înscriere:
a) Nu vor fi acceptate dosarele candidaţilor care au obţinut premii doi ani (indiferent de ediţie) la „Gala 10 pentru Cluj”. Motivul rezidă în stimularea înscrierii în concurs a unui număr cât mai mare de elevi, cât şi posibilitatea de afirmare a altor elevi care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, dar care nu au obţinut premii la nicio ediţie anterioară.
b) Grupurile înscrise în concurs să nu depăşească 30 de persoane. Trierea elevilor care se înscriu în concurs, în cadrul grupurilor mai mari de 30 de persoane, se va face de către şcoală.

10. Criterii pentru acordarea titlului „Elevul anului”:
a) Rezultate şcolare deosebite: concursuri sau olimpiade: faza judeţeană, faza naţională, faza internaţională.
b) Activităţi extracurriculare sau activităţi de educaţie non-formală.
Acest criteriu vizează: iniţierea/implicarea în activităţi extraşcolare ştiinţifice, artistice, culturale, sportive; participarea, în calitate de membru, la activităţile consiliului elevilor (pentru elevii de liceu), participarea la concursuri, la expoziţii personale sau de grup; publicarea de articole în reviste şcolare (sau în alte publicaţii), cărţi etc.
c) Iniţierea sau implicarea în proiecte de voluntariat, proiecte care vizează rezolvarea unor probleme ale comunităţii, proiecte care urmăresc dezvoltarea comunităţii. (Exemplu: proiecte de strângere de fonduri pentru rezolvarea problemelor/dezvoltarea comunităţii/şcolii, proiecte civice, activităţi interculturale, proiecte care au în vedere asigurarea egalităţii de şanse etc. Menţionăm că proiectele evaluate în cadrul acestui criteriu vizează dezvoltarea comunitară.

11. Condiţii de participare pentru candidaţii la concursul de acordare a titlului “Profesorul anului”
La concursul pentru acordarea titlului “Profesorul anului” poate participa personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ care îndeplineşte următoarele criterii:
a) demonstrează progresul şcolar realizat de elevii săi la clasă, la testări, la examene naţionale, prin rezultate obţinute în anul şcolar 2015-2016, în pregătirea preşcolarilor/elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;
b) are preocupări şi rezultate în inovarea educaţională, respectiv crearea de resurse didactice precum material didactic, mijloace didactice, auxiliare didactice, softuri educaţionale în specialitate sau altele similare, care duc la eficientizarea predării;
c) contribuie la cercetări ştiinţifice transdisciplinare sau în domeniul didacticii disciplinei pe care o predă;
d) elaborează programe şcolare pentru discipline opţionale noi, precum opţionale integrate în dezvoltarea locală, opţionale transcurriculare sau altele similare, însoţite de suportul de curs;
e) participă la programe de tip “A doua şansă”, “Şcoala părinţilor” etc., cu rezultate în comunicarea cu părinţii, concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delincvenţei juvenile, a comportamentelor marginale, a absenteismului elevilor la clasele la care predă;
f) iniţiază şi aplică proiecte de predare inovatoare.

12. Înscrierea la concursul pentru acordarea titlului “Profesorul anului”
Dosarul de înscriere a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare trebuie să conţină următoarele documente:
a) formularul de înscriere (se poate descărca de pe site-ul concursului, la secţiunea Regulament);
b) un proiect de activitate didactică la clasă (descris în maxim cinci-şase pagini), pe durata anului şcolar 2015-2016, care să urmărească criteriile enumerate mai jos:
b1) obiective educaţionale;
b2) grup-ţintă (echivalentul a cel puţin o clasă de educabili);
b3) calendarul activităţilor;
b4) indicatori de rezultat;
b5) instrumente de măsurare.
b6) activităţile prevăzute în calendar se pot desfăşura şi în afara orelor de clasă, minimum două activităţi/săptămână, pe durata unui an şcolar.