Regulamentul Galei de excelenţă 10 pentru Cluj”

ediţia a XI-a, anul 2019 –

1. Înscrierea în concurs

Pot fi nominalizaţi tineri care frecventează cursurile unei unități de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani, care au obţinut rezultate meritorii pe parcursul anului şcolar 2018-2019.

Nominalizarea trebuie depusă la registratura instituţiei (str. Moţilor nr. 7) sau la sediile primăriilor de cartier, după completarea formularului de înscriere, însoţit de opisul dosarului și de următoarele documente, cu respectarea termenului limită de depunere a dosarelor:

 • copie după actul de identitate (C.I. sau certificat de naştere);

 • C.V. (exceptând cazul preșcolarilor) care va conține:

  • datele personale ale candidatului: numele și prenumele candidatului, data nașterii; adresa de domiciliu; telefonul de contact al candidatului și al unuia dintre părinți (cu precizarea numelui părintelui respectiv); e-mail;

  • unitatea de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca la care studiază și nivelul școlar de studiu (clasa);

  • competiţiile la care a participat în anul școlar 20182019 (doar cele care susțin candidatura), ierarhizate clar și distinct, cu următoarele precizări:

a) nivelul competiției (internațional, național, regional, județean, local);

b) data/perioada și locul (țara, localitatea) desfășurării competiției;

c) rezultatul obținut (premiul sau locul pe care s-a clasat candidatul la acea competiție);

 • copii ale diplomelor obţinute în anul școlar 20182019 (doar cele care susțin candidatura);

 • descrierea pe scurt a competiţiei la care a participat în anul școlar 20182019 (date corelate cu precizările din CV);

 • o recomandare din partea unor profesori/antrenori/experţi în domeniu;

 • alte dovezi care să ateste excelenţa în domeniul pentru care este nominalizat.

La înscriere/înregistrare, formularul de înscriere va fi însoțit de opisul dosarului de concurs.

În cazul înscrierii unui grup de elevi, dosarul va conține copia după actul de identitate și C.V.-ul fiecărui membru al grupului. C.V.-ul va releva competițiile la care elevul a participat cu grupul înscris în concurs. Celelalte documente din dosar vor viza grupul, competițiile la care grupul respectiv a participat în anul școlar 20182019 și rezultatele obţinute de acesta.

Perioada de înscriere a participanţilor este 14 octombrie – 15 noiembrie 2019.

Data, ora şi locul premierii câştigătorilor vor fi anunţate ulterior.

2. Secţiunile Galei de excelenţă 10 pentru Cluj”

 1. Secţiunea A: elevi de liceu;

 2. Secţiunea B: elevi din ciclul gimnazial;

 3. Secţiunea C: elevi din ciclul primar;

 4. Secţiunea D: „Prichindeii cetăţii”: copii din ciclul preşcolar din cadrul grădiniţelor de stat şi

 5. particulare.

3. Categoriile la care pot fi nominalizaţi elevii pentru secţiunea A şi B

 • Ambasador pentru Cluj – pentru cei care au făcut Clujul cunoscut în lume, prin activitatea desfăşurată în anul şcolar 2018-2019;

 • Social – pentru contribuţia la binele comunităţii în anul şcolar 2018-2019;

 • Arte, ansambluri – pentru rezultatele obţinute în echipă, în anul şcolar 2018-2019, la balet, muzică, teatru, film, pictură, sculptură, fotografie etc.;

 • Arte, individual – pentru rezultatele obţinute, în anul şcolar 2018-2019, la balet, muzică, teatru, film, creaţie literară, pictură, sculptură, fotografie etc.;

 • Sport de echipă – pentru rezultatele obţinute la nivel naţional şi internaţional în anul şcolar 2018-2019;

 • Sport individual – pentru rezultatele individuale obţinute în anul şcolar 2018-2019 ;

 • IT – pentru rezultatele obţinute în domeniul IT în anul şcolar 2018-2019;

 • Ştiinţe – pentru rezultatele obţinute, în anul şcolar 2018-2019, la matematică, fizică, chimie, biologie, limba şi literatura română, limbi străine etc.;

 • Mediu – pentru dezvoltarea unor proiecte în domeniul protecţiei mediului, ecologiei etc., în anul şcolar 2018-2019;

 • Inovaţie – pentru realizări deosebite în domeniul cultural, artistic, tehnic, antreprenorial etc., în anul şcolar 2018-2019.

Profesorul anului” este titlul/premiul acordat unui cadru didactic pentru cele mai bune rezultate obţinute pe plan profesional în anul trecut şcolar, 2018-2019, ca urmare a înscrierii la concurs, cu respectarea condiţiilor precizate la punctul 11 şi 12 din prezentul regulament.

4. Categoriile la care pot fi nominalizaţi elevii pentru secţiunea C (elevi cu vârsta cuprinsă între 6 – 10 ani, ciclul primar)

 • Ambasador pentru Cluj pentru cei care au făcut cunoscut Clujul în lume, prin activitatea desfăşurată în anul şcolar 2018-2019;

 • Social pentru implicarea în acţiuni de responsabilitate socială în anul şcolar 2018-2019;

 • Arte, ansambluri pentru rezultatele obţinute, în anul şcolar 2018-2019, în muzică, teatru, film, pictură, sculptură, fotografie etc.;

 • Arte, individual pentru rezultatele obţinute, în anul şcolar 2018-2019, la balet, muzică, teatru, film, creaţie literară, pictură, sculptură, fotografie etc.;

 • Sport de echipă pentru rezultatele obţinute la nivel naţional şi internaţional în anul şcolar 2018-2019;

 • Sport individual pentru rezultatele individuale obţinute în anul şcolar 2018-2019;

 • Ştiinţe pentru rezultatele obţinute, în anul şcolar 2018-2019, la matematică, fizică, chimie, biologie etc.

5. La secţiunea D Prichindeii cetăţii” se pot înscrie copii preşcolari din cadrul grădiniţelor de stat şi particulare, care au obţinut, în anul şcolar 2018-2019, rezultate deosebite în domeniul artei (desen, muzică, dans, sport etc.) sau în alte domenii de activitate.

6. Criteriile de premiere ale elevilor sunt următoarele:

 • relevanţa premiului obţinut de elev la categoria la care este nominalizat;

 • originalitatea adusă la dezvoltarea domeniului în care s-a ilustrat;

 • contribuţia adusă la creşterea prestigiului sau notorietăţii oraşului;

 • contribuţia în medalii adusă de sportiv/sportivi în competiţiile naţionale, internaţionale pentru disciplinele sportive individuale/grup;

 • preocupări relevante în activitatea şcolară şi în comunitate;

 • excelenţa în domenii de activitate noi, novatoare.

7. Nominalizarea poate să fie făcută de către profesori, antrenori, părinţi sau orice altă persoană care cunoaşte activitatea tânărului nominalizat. Data limită de depunere a dosarelor este 16 noiembrie 2019. Dosarele pot fi depuse în următoarele locaţii ale registraturii: Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni (registratura generală, str. Moţilor nr. 7), Primăria Gheorgheni (Aleea Băişoara nr. 4A), Primăria Mănăştur (str. Ion Meşter nr. 10), Primăria Iris (Piaţa Karl Liebknecht nr. 7-8), Primăria Someşeni (str. Traian Vuia nr. 41), Primăria Grigorescu (str. Alexandru Vlahuţă nr. 46-47), Primăria Zorilor (str. Pasteur nr. 60).

Important: Dosarele depuse după data limită precizată mai sus nu sunt considerate eligibile. La dosar se vor depune doar copii ale actelor doveditoare, nu originale. Documentele depuse nu se mai restituie.

8. Jurizarea dosarelor va fi făcută de către o comisie care va cuprinde reprezentanţi ai mediului universitar, ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, specialişti în domeniul sau categoria nominalizate, reprezentanţi ai ONG-urilor şi reprezentanţi ai sponsorilor. Pentru fiecare secțiune, membrii comisiei de jurizare vor selecta candidații cu rezultatele cele mai bune astfel încât se va acorda un singur premiu la fiecare categorie.

9. Alte criterii pentru înscriere

a) Grupurile înscrise în concurs să nu depăşească 30 de persoane, cu excepția ansamblurilor corale. Trierea elevilor care se înscriu în concurs, în cadrul grupurilor mai mari de 30 de persoane, se va face de către şcoală.

b) Echipele de majorete se vor înscrie în concurs doar la categoria sport de echipă.

c) Înscrierea la mai multe categorii presupune depunere distinctă de dosare.

10. Criterii pentru acordarea titlului „Elevul anului”

a) Rezultate şcolare deosebite la concursuri sau olimpiade: faza judeţeană, faza naţională, faza internaţională.

b) Activităţi extracurriculare sau activităţi de educaţie non-formală.

Acest criteriu vizea: iniţierea/implicarea în activităţi extraşcolare ştiinţifice, artistice, culturale, sportive; participarea, în calitate de membru, la activităţile consiliului elevilor (pentru elevii de liceu), participarea la concursuri, la expoziţii personale sau de grup; publicarea de articole în reviste şcolare (sau în alte publicaţii), cărţi etc.

c) Iniţierea sau implicarea în proiecte de voluntariat, proiecte care vizează rezolvarea unor probleme ale comunităţii, proiecte care urmăresc dezvoltarea comunităţii. (Exemplu: proiecte de strângere de fonduri pentru rezolvarea problemelor/dezvoltarea comunităţii/şcolii, proiecte civice, activităţi interculturale, proiecte care au în vedere asigurarea egalităţii de şanse etc. Menţionăm că proiectele evaluate în cadrul acestui criteriu vizează dezvoltarea comunitară.

11. Condiţii de participare pentru candidaţii la concursul de acordare a titlului Profesorul anului”

La concursul pentru acordarea titlului Profesorul anului” poate participa personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ, care îndeplineşte următoarele criterii:

a) demonstrează progresul şcolar realizat de elevii săi la clasă, la testări, la examene naţionale, prin rezultate obţinute în anul şcolar 2018-2019, în pregătirea preşcolarilor/elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;

b) are preocupări şi rezultate în inovarea educaţională, respectiv crearea de resurse didactice precum material didactic, mijloace didactice, auxiliare didactice, softuri educaţionale în specialitate sau altele similare, care duc la eficientizarea predării;

c) contribuie la cercetări ştiinţifice transdisciplinare sau în domeniul didacticii disciplinei pe care o predă;

d) elaborează programe şcolare pentru discipline opţionale noi, precum opţionale integrate în dezvoltarea locală, opţionale transcurriculare sau altele similare, însoţite de suportul de curs;

e) participă la programe educative, cultural-artistice, sportive;

f) iniţiază şi aplică proiecte de predare inovatoare.

12. Înscrierea la concursul pentru acordarea titlului Profesorul anului”

Dosarul de înscriere a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere (se poate descărca de pe site-ul concursului, la secţiunea Regulament) și opisul dosarului;

b) copie după actul de identitate;

c) C.V. (model european);

d) un proiect de activitate didactică la clasă (descris în maxim cinci-şase pagini), pe durata anului şcolar 2018-2019, care să urmărească criteriile enumerate mai jos:

d1) obiective educaţionale;

d2) grup-ţintă (echivalentul a cel puţin o clasă de educabili);

d3) calendarul activităţilor;

d4) indicatori de rezultat;

d5) instrumente de măsurare;

d6) activităţile prevăzute în calendar se pot desfăşura şi în afara orelor de clasă, minimum două activităţi/săptămână, pe durata unui an şcolar.

Ștefania Ferencz – director general,

Direcţia generală comunicare, dezvoltare locală, management proiecte

Dan Macovei – şef serviciu,

Serviciul evenimente publice

Ioan Ţene – şef birou,

Biroul învățământ, cultură, culte, sport și societate

Redactat: Monica Pop – inspector

Regulamentul Galei de excelenţă 10 pentru Cluj”

ediţia a XI-a, anul 2019 –

1. Înscrierea în concurs

Pot fi nominalizaţi tineri care frecventează cursurile unei unități de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani, care au obţinut rezultate meritorii pe parcursul anului şcolar 2018-2019.

Nominalizarea trebuie depusă la registratura instituţiei (str. Moţilor nr. 7) sau la sediile primăriilor de cartier, după completarea formularului de înscriere, însoţit de opisul dosarului și de următoarele documente, cu respectarea termenului limită de depunere a dosarelor:

 • copie după actul de identitate (C.I. sau certificat de naştere);

 • C.V. (exceptând cazul preșcolarilor) care va conține:

  • datele personale ale candidatului: numele și prenumele candidatului, data nașterii; adresa de domiciliu; telefonul de contact al candidatului și al unuia dintre părinți (cu precizarea numelui părintelui respectiv); e-mail;

  • unitatea de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca la care studiază și nivelul școlar de studiu (clasa);

  • competiţiile la care a participat în anul școlar 20182019 (doar cele care susțin candidatura), ierarhizate clar și distinct, cu următoarele precizări:

a) nivelul competiției (internațional, național, regional, județean, local);

b) data/perioada și locul (țara, localitatea) desfășurării competiției;

c) rezultatul obținut (premiul sau locul pe care s-a clasat candidatul la acea competiție);

 • copii ale diplomelor obţinute în anul școlar 20182019 (doar cele care susțin candidatura);

 • descrierea pe scurt a competiţiei la care a participat în anul școlar 20182019 (date corelate cu precizările din CV);

 • o recomandare din partea unor profesori/antrenori/experţi în domeniu;

 • alte dovezi care să ateste excelenţa în domeniul pentru care este nominalizat.

La înscriere/înregistrare, formularul de înscriere va fi însoțit de opisul dosarului de concurs.

În cazul înscrierii unui grup de elevi, dosarul va conține copia după actul de identitate și C.V.-ul fiecărui membru al grupului. C.V.-ul va releva competițiile la care elevul a participat cu grupul înscris în concurs. Celelalte documente din dosar vor viza grupul, competițiile la care grupul respectiv a participat în anul școlar 20182019 și rezultatele obţinute de acesta.

Perioada de înscriere a participanţilor este 14 octombrie – 15 noiembrie 2019.

Data, ora şi locul premierii câştigătorilor vor fi anunţate ulterior.

2. Secţiunile Galei de excelenţă 10 pentru Cluj”

 1. Secţiunea A: elevi de liceu;

 2. Secţiunea B: elevi din ciclul gimnazial;

 3. Secţiunea C: elevi din ciclul primar;

 4. Secţiunea D: „Prichindeii cetăţii”: copii din ciclul preşcolar din cadrul grădiniţelor de stat şi

 5. particulare.

3. Categoriile la care pot fi nominalizaţi elevii pentru secţiunea A şi B

 • Ambasador pentru Cluj – pentru cei care au făcut Clujul cunoscut în lume, prin activitatea desfăşurată în anul şcolar 2018-2019;

 • Social – pentru contribuţia la binele comunităţii în anul şcolar 2018-2019;

 • Arte, ansambluri – pentru rezultatele obţinute în echipă, în anul şcolar 2018-2019, la balet, muzică, teatru, film, pictură, sculptură, fotografie etc.;

 • Arte, individual – pentru rezultatele obţinute, în anul şcolar 2018-2019, la balet, muzică, teatru, film, creaţie literară, pictură, sculptură, fotografie etc.;

 • Sport de echipă – pentru rezultatele obţinute la nivel naţional şi internaţional în anul şcolar 2018-2019;

 • Sport individual – pentru rezultatele individuale obţinute în anul şcolar 2018-2019 ;

 • IT – pentru rezultatele obţinute în domeniul IT în anul şcolar 2018-2019;

 • Ştiinţe – pentru rezultatele obţinute, în anul şcolar 2018-2019, la matematică, fizică, chimie, biologie, limba şi literatura română, limbi străine etc.;

 • Mediu – pentru dezvoltarea unor proiecte în domeniul protecţiei mediului, ecologiei etc., în anul şcolar 2018-2019;

 • Inovaţie – pentru realizări deosebite în domeniul cultural, artistic, tehnic, antreprenorial etc., în anul şcolar 2018-2019.

Profesorul anului” este titlul/premiul acordat unui cadru didactic pentru cele mai bune rezultate obţinute pe plan profesional în anul trecut şcolar, 2018-2019, ca urmare a înscrierii la concurs, cu respectarea condiţiilor precizate la punctul 11 şi 12 din prezentul regulament.

4. Categoriile la care pot fi nominalizaţi elevii pentru secţiunea C (elevi cu vârsta cuprinsă între 6 – 10 ani, ciclul primar)

 • Ambasador pentru Cluj pentru cei care au făcut cunoscut Clujul în lume, prin activitatea desfăşurată în anul şcolar 2018-2019;

 • Social pentru implicarea în acţiuni de responsabilitate socială în anul şcolar 2018-2019;

 • Arte, ansambluri pentru rezultatele obţinute, în anul şcolar 2018-2019, în muzică, teatru, film, pictură, sculptură, fotografie etc.;

 • Arte, individual pentru rezultatele obţinute, în anul şcolar 2018-2019, la balet, muzică, teatru, film, creaţie literară, pictură, sculptură, fotografie etc.;

 • Sport de echipă pentru rezultatele obţinute la nivel naţional şi internaţional în anul şcolar 2018-2019;

 • Sport individual pentru rezultatele individuale obţinute în anul şcolar 2018-2019;

 • Ştiinţe pentru rezultatele obţinute, în anul şcolar 2018-2019, la matematică, fizică, chimie, biologie etc.

5. La secţiunea D Prichindeii cetăţii” se pot înscrie copii preşcolari din cadrul grădiniţelor de stat şi particulare, care au obţinut, în anul şcolar 2018-2019, rezultate deosebite în domeniul artei (desen, muzică, dans, sport etc.) sau în alte domenii de activitate.

6. Criteriile de premiere ale elevilor sunt următoarele:

 • relevanţa premiului obţinut de elev la categoria la care este nominalizat;

 • originalitatea adusă la dezvoltarea domeniului în care s-a ilustrat;

 • contribuţia adusă la creşterea prestigiului sau notorietăţii oraşului;

 • contribuţia în medalii adusă de sportiv/sportivi în competiţiile naţionale, internaţionale pentru disciplinele sportive individuale/grup;

 • preocupări relevante în activitatea şcolară şi în comunitate;

 • excelenţa în domenii de activitate noi, novatoare.

7. Nominalizarea poate să fie făcută de către profesori, antrenori, părinţi sau orice altă persoană care cunoaşte activitatea tânărului nominalizat. Data limită de depunere a dosarelor este 15 noiembrie 2019. Dosarele pot fi depuse în următoarele locaţii ale registraturii: Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni (registratura generală, str. Moţilor nr. 7), Primăria Gheorgheni (Aleea Băişoara nr. 4A), Primăria Mănăştur (str. Ion Meşter nr. 10), Primăria Iris (Piaţa Karl Liebknecht nr. 7-8), Primăria Someşeni (str. Traian Vuia nr. 41), Primăria Grigorescu (str. Alexandru Vlahuţă nr. 46-47), Primăria Zorilor (str. Pasteur nr. 60).

Important: Dosarele depuse după data limită precizată mai sus nu sunt considerate eligibile. La dosar se vor depune doar copii ale actelor doveditoare, nu originale. Documentele depuse nu se mai restituie.

8. Jurizarea dosarelor va fi făcută de către o comisie care va cuprinde reprezentanţi ai mediului universitar, ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, specialişti în domeniul sau categoria nominalizate, reprezentanţi ai ONG-urilor şi reprezentanţi ai sponsorilor. Pentru fiecare secțiune, membrii comisiei de jurizare vor selecta candidații cu rezultatele cele mai bune astfel încât se va acorda un singur premiu la fiecare categorie.

9. Alte criterii pentru înscriere

a) Grupurile înscrise în concurs să nu depăşească 30 de persoane, cu excepția ansamblurilor corale. Trierea elevilor care se înscriu în concurs, în cadrul grupurilor mai mari de 30 de persoane, se va face de către şcoală.

b) Echipele de majorete se vor înscrie în concurs doar la categoria sport de echipă.

c) Înscrierea la mai multe categorii presupune depunere distinctă de dosare.

10. Criterii pentru acordarea titlului „Elevul anului”

a) Rezultate şcolare deosebite la concursuri sau olimpiade: faza judeţeană, faza naţională, faza internaţională.

b) Activităţi extracurriculare sau activităţi de educaţie non-formală.

Acest criteriu vizea: iniţierea/implicarea în activităţi extraşcolare ştiinţifice, artistice, culturale, sportive; participarea, în calitate de membru, la activităţile consiliului elevilor (pentru elevii de liceu), participarea la concursuri, la expoziţii personale sau de grup; publicarea de articole în reviste şcolare (sau în alte publicaţii), cărţi etc.

c) Iniţierea sau implicarea în proiecte de voluntariat, proiecte care vizează rezolvarea unor probleme ale comunităţii, proiecte care urmăresc dezvoltarea comunităţii. (Exemplu: proiecte de strângere de fonduri pentru rezolvarea problemelor/dezvoltarea comunităţii/şcolii, proiecte civice, activităţi interculturale, proiecte care au în vedere asigurarea egalităţii de şanse etc. Menţionăm că proiectele evaluate în cadrul acestui criteriu vizează dezvoltarea comunitară.

11. Condiţii de participare pentru candidaţii la concursul de acordare a titlului Profesorul anului”

La concursul pentru acordarea titlului Profesorul anului” poate participa personalul didactic de predare din unităţile de învăţământ, care îndeplineşte următoarele criterii:

a) demonstrează progresul şcolar realizat de elevii săi la clasă, la testări, la examene naţionale, prin rezultate obţinute în anul şcolar 2018-2019, în pregătirea preşcolarilor/elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;

b) are preocupări şi rezultate în inovarea educaţională, respectiv crearea de resurse didactice precum material didactic, mijloace didactice, auxiliare didactice, softuri educaţionale în specialitate sau altele similare, care duc la eficientizarea predării;

c) contribuie la cercetări ştiinţifice transdisciplinare sau în domeniul didacticii disciplinei pe care o predă;

d) elaborează programe şcolare pentru discipline opţionale noi, precum opţionale integrate în dezvoltarea locală, opţionale transcurriculare sau altele similare, însoţite de suportul de curs;

e) participă la programe educative, cultural-artistice, sportive;

f) iniţiază şi aplică proiecte de predare inovatoare.

12. Înscrierea la concursul pentru acordarea titlului Profesorul anului”

Dosarul de înscriere a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere (se poate descărca de pe site-ul concursului, la secţiunea Regulament) și opisul dosarului;

b) copie după actul de identitate;

c) C.V. (model european);

d) un proiect de activitate didactică la clasă (descris în maxim cinci-şase pagini), pe durata anului şcolar 2018-2019, care să urmărească criteriile enumerate mai jos:

d1) obiective educaţionale;

d2) grup-ţintă (echivalentul a cel puţin o clasă de educabili);

d3) calendarul activităţilor;

d4) indicatori de rezultat;

d5) instrumente de măsurare;

d6) activităţile prevăzute în calendar se pot desfăşura şi în afara orelor de clasă, minimum două activităţi/săptămână, pe durata unui an şcolar.